Čakajte prosím, formulár sa otvára.
Návrh na vydanie platobného rozkazu

Vyberte z ponuky príslušný súd, na ktorý návrh posielate.

Vyberte z ponuky oblasť právnej úpravy, ktorej sa návrh na začatie konania týka.

Návrh podáva
Právne postavenie*

Vyberte právne postavenie osoby, ktorá návrh podáva, a to označením jednej z ponúknutých možností. V prípade označenia možnosti "iný" vpíšte do textového poľa právne postavenie osoby, ktorá návrh podáva.

 

V prípade označenia možnosti 'iný' vpíšte do textového poľa právne postavenie osoby, ktorá návrh podáva.

Vyberte z ponuky právnu formu osoby, ktorá návrh podáva.

Fyzická osoba

Uveďte meno osoby, ktorá návrh podáva.

PridaťOdobrať

Vyberte z ponuky titul pred menom osoby, ktorá návrh podáva.

PridaťOdobrať
 

Uveďte priezvisko osoby, ktorá návrh podáva.

PridaťOdobrať

Vyberte z ponuky titul za menom osoby, ktorá návrh podáva.

PridaťOdobrať
Právnická osoba

Uveďte identifikačné číslo osoby, ktorá návrh podáva, ak je pridelené.

Uveďte obchodné meno alebo názov právnickej osoby vrátane dodatku označujúceho právnu formu, napr. Alfa, s.r.o., Beta, a.s. a pod.

Fyzická osoba

Uveďte meno osoby, ktorá návrh podáva.

PridaťOdobrať

Vyberte z ponuky titul pred menom osoby, ktorá návrh podáva.

PridaťOdobrať

Uveďte dátum narodenia osoby, ktorá návrh podáva.

Uveďte štátne občianstvo osoby, ktorá návrh podáva. Ak ide o osobu, ktorá má dvojaké občianstvo, uveďte jedno z nich. Ak ide o občana Slovenskej republiky, ktorý má dvojaké občianstvo, vyberte 'Slovenská republika'.

Uveďte priezvisko osoby, ktorá návrh podáva.

PridaťOdobrať

Vyberte z ponuky titul za menom osoby, ktorá návrh podáva.

PridaťOdobrať

Uveďte rodné číslo osoby, ktorá návrh podáva, v tvare napr. 8702251234, t. j. bez lomítka.

Bydlisko / sídlo

Uveďte štát, v ktorom má bydlisko osoba, ktorá návrh podáva (v zásade trvalý pobyt).

Uveďte ulicu.

Uveďte časť budovy, prípadne umiestnenie v budove, napr. 2. poschodie.

Uveďte obec, v ktorej má bydlisko osoba, ktorá návrh podáva (v zásade trvalý pobyt).

Vybrať

Uveďte obec, v ktorej má bydlisko osoba, ktorá návrh podáva (v zásade trvalý pobyt).

Súpisné / Orientačné číslo*

Uveďte súpisné číslo.

Uveďte orientačné číslo.

Uveďte poštové smerovacie číslo.

Zvoľte, ak je adresa na doručenie písomností osobe, ktorá návrh podáva iná, ako adresa uvedená v časti Adresa/sídlo.

Korešpondenčná adresa

Uveďte štát, v ktorom je korešpondenčná adresa osoby, ktorá návrh podáva

Uveďte ulicu.

Uveďte časť budovy, prípadne umiestnenie v budove, napr. 2. poschodie.

Uveďte obec, v ktorej je korešpondenčná adresa osoby, ktorá návrh podáva.

Vybrať

Uveďte obec, v ktorej je korešpondenčná adresa osoby, ktorá návrh podáva.

Súpisné / Orientačné číslo*

Uveďte súpisné číslo.

Uveďte orientačné číslo.

Uveďte poštové smerovacie číslo.

Kontaktné údaje

Vyberte z ponuky typ telefónu.

Uveďte telefónne číslo.

PridaťOdobrať

Uveďte e-mailový kontakt.

Právnická osoba

Uveďte obchodné meno alebo názov právnickej osoby vrátane dodatku označujúceho právnu formu, napr. Alfa, s.r.o., Beta, a.s. a pod.

Uveďte identifikačné číslo osoby, ktorá návrh podáva, ak je pridelené.

Zápis v OR SR

Pre automatické predvyplnenie polí z údajov Registra právnických osôb  musí byť vyplnené  IČO. 

 

Uveďte daňové identifikačné číslo osoby, ktorá návrh podáva, ak je pridelené.

Oddiel / vložka / súd

Uveďte oddiel, ak je právnická osoba vedená na registrovom súde, napr. Sa, Sro, Po, Pš, Pšn, Sr alebo Dr.

Vložka predstavuje číslo spisu, pod ktorým je právnická osoba vedená na registrovom súde, napr. 1254. Číslo vložky je potrebné zadať presne.

Uveďte skratku súdu z vložky, ak je právnická osoba zapísaná do obchodného registra, napr. N.

Uveďte štatutárny orgán právnickej osoby.

Adresa / sídlo

Uveďte štát, v ktorom má osoba, ktorá návrh podáva sídlo.

Uveďte ulicu.

Uveďte časť budovy, prípadne umiestnenie v budove, napr. 2. poschodie.

Uveďte obec, v ktorej má osoba, ktorá návrh podáva sídlo.

Vybrať

Uveďte obec, v ktorej má osoba, ktorá návrh podáva sídlo.

Súpisné / Orientačné číslo*

Uveďte súpisné číslo.

Uveďte orientačné číslo.

Uveďte poštové smerovacie číslo.

Zvoľte, ak je adresa na doručenie písomností osobe, ktorá návrh podáva iná, ako adresa uvedená v časti Adresa/sídlo.

Korešpondenčná adresa

Uveďte štát, v ktorom je korešpondenčná adresa osoby, ktorá návrh podáva

Uveďte ulicu.

Uveďte časť budovy, prípadne umiestnenie v budove, napr. 2. poschodie.

Uveďte obec, v ktorej je korešpondenčná adresa osoby, ktorá návrh podáva

Vybrať

Uveďte obec, v ktorej je korešpondenčná adresa osoby, ktorá návrh podáva

Súpisné / Orientačné číslo*

Uveďte súpisné číslo.

Uveďte orientačné číslo.

Uveďte poštové smerovacie číslo.

Kontaktné údaje

Vyberte z ponuky typ telefónu.

Uveďte telefónne číslo.

PridaťOdobrať

Uveďte e-mailový kontakt.

PridaťOdobrať
1/1
Žalobca

Vyberte z ponuky právnu formu žalobcu.

Údaje o žalobcovi (FO)

Uveďte meno žalobcu.

PridaťOdobrať

Uveďte rodné priezvisko žalobcu.

Vyberte z ponuky titul pred menom žalobcu.

PridaťOdobrať

Uveďte dátum narodenia žalobcu.

Uveďte štátne občianstvo žalobcu. Ak ide o osobu, ktorá má dvojaké občianstvo, uveďte jedno z nich. Ak ide o občana Slovenskej republiky, ktorý má dvojaké občianstvo, vyberte 'Slovenská republika'.

Uveďte priezvisko žalobcu.

PridaťOdobrať
 

Vyberte z ponuky titul za menom žalobcu.

PridaťOdobrať

Uveďte rodné číslo žalobcu, v tvare napr. 8702251234, t. j. bez lomítka.

Bydlisko / sídlo žalobcu

Uveďte štát, v ktorom má žalobca bydlisko (v zásade trvalý pobyt).

Uveďte ulicu.

Uveďte časť budovy, prípadne umiestnenie v budove, napr. 2. poschodie.

Uveďte obec, v ktorej má žalobca bydlisko (v zásade trvalý pobyt).

Vybrať

Uveďte obec, v ktorej má žalobca bydlisko (v zásade trvalý pobyt).

Súpisné / Orientačné číslo*

Uveďte súpisné číslo.

Uveďte orientačné číslo.

Uveďte poštové smerovacie číslo.

Zvoľte, ak je adresa na doručenie písomností žalobcovi iná, ako adresa uvedená v časti Adresa/sídlo žalobcu.

Korešpondenčná adresa

Uveďte štát, v ktorom je korešpondenčná adresa žalobcu.

Uveďte ulicu.

Uveďte časť budovy, prípadne umiestnenie v budove, napr. 2. poschodie.

Uveďte obec.

Vybrať

Uveďte obec.

Súpisné / Orientačné číslo*

Uveďte súpisné číslo.

Uveďte orientačné číslo.

Uveďte poštové smerovacie číslo.

Kontaktné údaje

Vyberte z ponuky typ telefónu.

Uveďte telefónne číslo.

PridaťOdobrať

Uveďte e-mailový kontakt.

Údaje o žalobcovi (PO)

Uveďte obchodné meno alebo názov právnickej osoby vrátane dodatku označujúceho právnu formu, napr. Alfa, s.r.o., Beta, a.s. a pod.

Uveďte identifikačné číslo žalobcu, ak je pridelené.

Zápis v OR SR

Pre automatické predvyplnenie polí z údajov Registra právnických osôb  musí byť vyplnené  IČO. 

 

Uveďte daňové identifikačné číslo žalobcu, ak je pridelené.

Oddiel / vložka / súd

Uveďte oddiel, ak je právnická osoba vedená na registrovom súde, napr. Sa, Sro, Po, Pš, Pšn, Sr alebo Dr.

Vložka predstavuje číslo spisu, pod ktorým je právnická osoba vedená na registrovom súde, napr. 1254. Číslo vložky je potrebné zadať presne.

Uveďte skratku súdu z vložky, ak je právnická osoba zapísaná do obchodného registra, napr. N.

Uveďte štatutárny orgán právnickej osoby.

Adresa / sídlo žalobcu

Uveďte štát, v ktorom má žalobca sídlo.

Uveďte ulicu.

Uveďte časť budovy, prípadne umiestnenie v budove, napr. 2. poschodie.

Uveďte obec, v ktorej má žalobca sídlo.

Vybrať

Uveďte obec, v ktorej má žalobca sídlo.

Súpisné / Orientačné číslo*

Uveďte súpisné číslo.

Uveďte orientačné číslo.

Uveďte poštové smerovacie číslo.

Zvoľte, ak je adresa na doručenie písomností žalobcovi iná, ako adresa uvedená v časti Adresa/sídlo žalobcu.

Korešpondenčná adresa

Uveďte štát, v ktorom je korešpondenčná adresa žalobcu.

Uveďte ulicu.

Uveďte časť budovy, prípadne umiestnenie v budove, napr. 2. poschodie.

Uveďte obec.

Vybrať

Uveďte obec.

Súpisné / Orientačné číslo*

Uveďte súpisné číslo.

Uveďte orientačné číslo.

Uveďte poštové smerovacie číslo.

Kontaktné údaje

Vyberte z ponuky typ telefónu.

Uveďte telefónne číslo.

PridaťOdobrať

Uveďte e-mailový kontakt.

Údaje o žalobcovi (FO - podnikateľ, SZČO)

Uveďte názov fyzickej osoby - podnikateľa. Názvom fyzickej osoby je jej meno a priezvisko. Názov fyzickej osoby môže obsahovať dodatok odlišujúci osobu podnikateľa alebo druh podnikania.

Uveďte identifikačné číslo žalobcu, ak je pridelené.

Pre automatické predvyplnenie polí z údajov Registra právnických osôb  musí byť vyplnené  IČO. 

 

Uveďte meno žalobcu.

PridaťOdobrať

Uveďte rodné priezvisko žalobcu.

Vyberte z ponuky titul pred menom žalobcu.

PridaťOdobrať

Uveďte dátum narodenia žalobcu.

Uveďte štátne občianstvo žalobcu. Ak ide o osobu, ktorá má dvojaké občianstvo, uveďte jedno z nich. Ak ide o občana Slovenskej republiky, ktorý má dvojaké občianstvo, vyberte 'Slovenská republika'.

Uveďte priezvisko žalobcu.

PridaťOdobrať
 

Vyberte z ponuky titul za menom žalobcu.

PridaťOdobrať

Uveďte rodné číslo žalobcu, v tvare napr. 8702251234, t. j. bez lomítka.

Uveďte číslo zápisu do živnostenského registra, napr. 404-21692.

Zápis do iného registra

Uveďte názov registra, v ktorom je žalobca (fyzická osoba - podnikateľ, SZČO) zapísaný.

Uveďte číslo zápisu do registra.

Adresa / sídlo žalobcu

Uveďte štát, v ktorom má žalobca bydlisko (v zásade trvalý pobyt).

Uveďte ulicu.

Uveďte časť budovy, prípadne umiestnenie v budove, napr. 2. poschodie.

Uveďte obec, v ktorej má žalobca bydlisko (v zásade trvalý pobyt).

Vybrať

Uveďte obec, v ktorej má žalobca bydlisko (v zásade trvalý pobyt).

Súpisné / Orientačné číslo*

Uveďte súpisné číslo.

Uveďte orientačné číslo.

Uveďte poštové smerovacie číslo.

Zvoľte, ak je adresa na doručenie písomností žalobcovi iná, ako adresa uvedená v časti Adresa/sídlo žalobcu.

Korešpondenčná adresa

Uveďte štát, v ktorom je korešpondenčná adresa žalobcu.

Uveďte ulicu.

Uveďte časť budovy, prípadne umiestnenie v budove, napr. 2. poschodie.

Uveďte obec.

Vybrať

Uveďte obec.

Súpisné / Orientačné číslo*

Uveďte súpisné číslo.

Uveďte orientačné číslo.

Uveďte poštové smerovacie číslo.

Kontaktné údaje

Vyberte z ponuky typ telefónu.

Uveďte telefónne číslo.

PridaťOdobrať

Uveďte e-mailový kontakt.

Údaje o žalobcovi (Štát)

Uveďťe názov štátu, ktorý je žalobcom.

Označte orgán verejnej moci (štátny orgán), ktorý bude za štát konať.

PridaťOdobrať
Adresa / sídlo žalobcu

Uveďte štát, v ktorom je sídlo štátneho orgánu, ktorý bude konať za štát, ktorý je žalobcom/navrhovateľom.

Uveďte ulicu.

Uveďte časť budovy, prípadne umiestnenie v budove, napr. 2. poschodie.

Uveďte obec, v ktorej je sídlo štátneho orgánu, ktorý bude konať za štát, ktorý je žalobcom/navrhovateľom.

Vybrať

Uveďte obec, v ktorej je sídlo štátneho orgánu, ktorý bude konať za štát, ktorý je žalobcom/navrhovateľom.

Súpisné / Orientačné číslo*

Uveďte súpisné číslo.

Uveďte orientačné číslo.

Uveďte poštové smerovacie číslo.

Zvoľte, ak je adresa na doručenie písomností žalobcovi iná, ako adresa uvedená v časti Adresa/sídlo žalobcu.

Korešpondenčná adresa

Uveďte štát, v ktorom je korešpondenčná adresa žalobcu.

Uveďte ulicu.

Uveďte časť budovy, prípadne umiestnenie v budove, napr. 2. poschodie.

Uveďte obec.

Vybrať

Uveďte obec.

Súpisné / Orientačné číslo*

Uveďte súpisné číslo.

Uveďte orientačné číslo.