Čakajte prosím, formulár sa otvára.
Upomínacie konanie – odpor proti platobnému rozkazu
Okresnému súdu Banská Bystrica
A) Identifikácia konania

Uveďte spisovú značku z pravého horného rohu platobného rozkazu.

Uveďte IČS z pravého horného rohu platobného rozkazu.

B) Údaje o osobe, ktorá odpor podáva
Podávajúca osoba*

Z ponuky vyberte osobu, ktorá podáva odpor proti platobnému rozkazu.

Typ subjektu*

Z ponuky vyberte typ subjektu, ktorý podáva odpor proti platobnému rozkazu.

Advokát*

Uveďte registračné číslo advokáta. Používajte len číslice.

Ak sa jedná o fyzickú osobu – podnikateľa, informácie o osobe je možné načítať na základe IČO z Registra právnických osôb po stlačení tllačidla "Načítať údaje z RPO".

Zadajte IČO, ak je pridelené. Musí byť vyplnené "IČO" alebo "Dátum narodenia" alebo "Rodné číslo".

 

Pre automatické predvyplnenie polí z údajov Registra právnických osôb  musí byť vyplnené  IČO. 

Uveďte dátum narodenia. Musí byť vyplnené "IČO" alebo "Dátum narodenia" alebo "Rodné číslo".

Uveďte rodné číslo. Musí byť vyplnené "IČO" alebo "Dátum narodenia" alebo "Rodné číslo".

Uveďte meno. Ak v úradnom styku používate viacero mien, každé uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo "Pridať meno".

Pridať menoOdobrať meno

Uveďte titul (akademický titul, vedecko-pedagogický titul), ktorý sa uvádza pred menom. Ak používate viacero titulov pred menom, každý uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo "Pridať titul pred".

Pridať titul predOdobrať titul pred

Uveďte priezvisko. Ak sa Vaše priezvisko skladá z viacerých slov, každé uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo "Pridať priezvisko".

Pridať priezviskoOdobrať priezvisko

Uveďte titul (akademický titul, vedecko-pedagogický titul), ktorý sa uvádza za priezviskom. Ak používate viacero titulov za menom, každý uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo "Pridať titul za".

Pridať titul zaOdobrať titul za

Ak ste fyzickou osobou - podnikateľom, uveďte obchodné meno.

Ak ste žalovaný, zvoľte túto možnosť, ak je adresa na doručovanie písomností iná, ako adresa uvedená v platobnom rozkaze. Ak ste zástupca žalovaného, zvoľte túto možnosť, ak je adresa na doručovanie písomností iná, ako adresa uvedená v plnomocenstve.

Adresa, na ktorú požadujem doručovať písomnosti počas konania

Uveďte názov štátu.

Uveďte názov ulice.

Uveďte poštové smerovacie číslo bez medzery.

Vyberte obec pomocou tlačidla "Vybrať".

Vybrať
Súpisné / Orientačné číslo*

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45.

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45. Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Kontaktné údaje

Vyberte typ telefónu z číselníka.

Uveďte telefónne číslo bez medzery v tvare +421xxxxxxxxx.

Pridať telefónne čísloOdobrať telefónne číslo

Uveďte e-mailový kontakt, napr. v tvare jan.novak@zoznam.sk.

Informácie o právnickej osobe je možné načítať na základe IČO z Registra právnických osôb pomocou tllačidla "Načítať údaje z RPO".

Uveďte IČO organizácie, ak je uvedené, v tvare napr. 85104223 (bez uvedenia medzier).

 

Pre automatické predvyplnenie polí z údajov Registra právnických osôb  musí byť vyplnené  IČO. 

Uveďte iné identifikačné číslo, napr. číslo inej evidencie, do ktorej ste zapísaný v zahraničí.

Uveďte názov alebo obchodné meno vrátane dodatku označujúceho právnu formu, napr. Alfa, a.s.

Ak ste žalovaný, zvoľte túto možnosť, ak je adresa na doručovanie písomností iná, ako adresa uvedená v platobnom rozkaze. Ak ste zástupca žalovaného, zvoľte túto možnosť, ak je adresa na doručovanie písomností iná, ako adresa uvedená v plnomocenstve.

Adresa, na ktorú požadujem doručovať písomnosti počas konania

Uveďte názov štátu.

Uveďte názov ulice.

Uveďte poštové smerovacie číslo bez medzery.

Vyberte obec pomocou tlačidla "Vybrať".

Vybrať
Súpisné / Orientačné číslo*

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45.

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45. Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Kontaktné údaje

Vyberte typ telefónu z číselníka.

Uveďte telefónne číslo bez medzery v tvare +421xxxxxxxxx.

Pridať telefónne čísloOdobrať telefónne číslo

Uveďte e-mailový kontakt, napr. v tvare jan.novak@zoznam.sk.

Uveďte názov štátu.

Uveďte názov štátneho orgánu alebo právnickej osoby, ktoré konajú za štát.

Zadajte IČO v tvare, napr. 85104223 (bez uvedenia medzier).

Ak ste žalovaný, zvoľte túto možnosť, ak je adresa na doručovanie písomností iná, ako adresa uvedená v platobnom rozkaze. Ak ste zástupca žalovaného, zvoľte túto možnosť, ak je adresa na doručovanie písomností iná, ako adresa uvedená v plnomocenstve.

 

Adresa, na ktorú požadujem doručovať písomnosti počas konania

Uveďte názov štátu.

Uveďte názov ulice.

Uveďte poštové smerovacie číslo bez medzery.

Vyberte obec pomocou tlačidla "Vybrať".

Vybrať
Súpisné / Orientačné číslo*

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45.

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45. Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Kontaktné údaje

Vyberte typ telefónu z číselníka.

Uveďte telefónne číslo bez medzery v tvare +421xxxxxxxxx.

Pridať telefónne čísloOdobrať telefónne číslo

Uveďte e-mailový kontakt, napr. v tvare jan.novak@zoznam.sk.

Odpor sa podáva v mene *

Uveďte, v mene koho podávate odpor, minimálne v rozsahu údajov - meno, priezvisko, dátum narodenia alebo názov a IČO.

C) Odôvodnenie odporu
Proti platobnému rozkazu vydanému Okresným súdom Banská Bystrica,

Predvyplnené spisovou značkou, ktorú ste zadali pri vstupe do formulára.

Uveďte IČS z pravého horného rohu platobného rozkazu.

podávam odpor.
Peňažný nárok uvedený v platobnom rozkaze*
Odôvodnenie odporu

Uveďte vecné odôvodnenie odporu. Ak peňažný nárok uznávate v časti, uveďte rozsah, v ktorom ho uznávate a dôvody, pre ktoré zvyšnú časť neuznávate.

 

D) Pre osoby, ktoré vedú účtovníctvo
Ohľadom žalobcom uplatňovaného nároku mi bola doručená faktúra:

Doplňujúce vysvetlenia o  faktúre/faktúrach uveďte v časti C).

Žalobcom uplatňovaný nárok vediem v účtovníctve:

Doplňujúce vysvetlenia uveďte v časti C).

E) Pre platcov dane z pridanej hodnoty
Faktúru žalobcu, ktorá sa týka uplatneného nároku, som uviedol vo svojom kontrolnom výkaze:

V prípade označenia možnosti "áno" uveďte doplňujúce údaje identifikujúce kontrolný výkaz v časti C).

F) Prílohy
(Zoznam príloh vo formulári je aktualizovaný po každej zmene v sekcii “Prílohy” úvodnej obrazovky podania, kde je možné prílohy pridávať, podpisovať a poprípade odstraňovať. Samotný formulár neobsahuje funkcionalitu na pridanie alebo odstránenie príloh.)
Por. číslo
Názov prílohy
Názov súboru prílohy
Spôsob doručenia
PridaťOdobrať
Čakajte prosím