Čakajte prosím, formulár sa otvára.
Upomínacie konanie - žiadosť o povolenie plnenia v splátkach
Okresnému súdu Banská Bystrica
A) Identifikácia konania

Uveďte spisovú značku z pravého horného rohu platobného rozkazu.

Uveďte IČS z pravého horného rohu platobného rozkazu.

 

B) Údaje o osobe, ktorá podáva žiadosť o splátky
Podávajúca osoba*

Z ponuky vyberte osobu, ktorá žiada o povolenie plneia v splátkach.

Typ subjektu*

Z ponuky vyberte typ subjektu, ktorý žiada o povolenie plnenia v splátkach.

Advokát*

Uveďte registračné číslo advokáta. Používajte len číslice.

Ak sa jedná o fyzickú osobu – podnikateľa, informácie o osobe je možné načítať na základe IČO z Registra právnických osôb po stlačení tllačidla "Načítať údaje z RPO".

Zadajte IČO, ak je pridelené. Musí byť vyplnené "IČO" alebo "Dátum narodenia" alebo "Rodné číslo".

Pre automatické predvyplnenie polí z údajov Registra právnických osôb  musí byť vyplnené  IČO. 

 

Uveďte dátum narodenia. Musí byť vyplnené "IČO" alebo "Dátum narodenia" alebo "Rodné číslo".

Uveďte rodné číslo. Musí byť vyplnené "IČO" alebo "Dátum narodenia" alebo "Rodné číslo".

Uveďte meno. Ak v úradnom styku používate viacero mien, každé uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo "Pridať meno".

Pridať menoOdobrať meno

Uveďte titul (akademický titul, vedecko-pedagogický titul), ktorý sa uvádza pred menom. Ak používate viacero titulov pred menom, každý uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo "Pridať titul pred".

Pridať titul predOdobrať titul pred

Uveďte priezvisko. Ak sa Vaše priezvisko skladá z viacerých slov, každé uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo "Pridať priezvisko".

Pridať priezviskoOdobrať priezvisko

Uveďte titul (akademický titul, vedecko-pedagogický titul), ktorý sa uvádza za priezviskom. Ak používate viacero titulov za menom, každý uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo "Pridať titul za".

Pridať titul zaOdobrať titul za

Ak ste fyzickou osobou - podnikateľom, uveďte obchodné meno.

Kontaktné údaje

Vyberte typ telefónu z číselníka.

Uveďte telefónne číslo bez medzery v tvare +421xxxxxxxxx.

Pridať telefónne čísloOdobrať telefónne číslo

Uveďte e-mailový kontakt, napr. v tvare jan.novak@zoznam.sk.

Informácie o právnickej osobe je možné načítať na základe IČO z Registra právnických osôb po stlačení tllačidla "Načítať údaje z RPO".

Zadajte IČO, ak je pridelené. Musí byť vyplnené "IČO" alebo "Dátum narodenia" alebo "Rodné číslo".

Pre automatické predvyplnenie polí z údajov Registra právnických osôb  musí byť vyplnené  IČO. 

 

Uveďte iné identifikačné číslo, napr. číslo inej evidencie, do ktorej ste zapísaný v zahraničí.

Uveďte názov alebo obchodné meno vrátane dodatku označujúceho právnu formu, napr. Alfa, a.s.

Kontaktné údaje

Vyberte typ telefónu z číselníka.

Uveďte telefónne číslo bez medzery v tvare +421xxxxxxxxx.

Pridať telefónne čísloOdobrať telefónne číslo

Uveďte e-mailový kontakt, napr. v tvare jan.novak@zoznam.sk.

Osoba, v mene ktorej sa žiadosť podáva*

Uveďte, v mene koho podávate odpor, minimálne v rozsahu údajov - meno, priezvisko, dátum narodenia alebo názov a IČO.

C) Odôvodnenie žiadosti
Keďže voči nároku uplatnenému žalobcom nenamietam, žiadam, aby mi súd plnenie priznané žalobcovi platobným rozkazom Okresného súdu Banská Bystrica
povolil plniť v splátkach.

Prvá splátka musí byť najmenej vo výške 50 eur, ktorú žalovaný zaplatil žalobcovi po doručení platobného rozkazu, čo potvrdí doložením výpisu z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo písomným potvrdením žalobcu.

, o čom prikladám doklad.
, budem platiť mesačne vždy ku dňu kalendárneho
mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky. Som si vedomý skutočnosti, že nesplnenie čo i len jednej zo splátok včas, má za následok stratu výhody splátok.
D) Prílohy
(Zoznam príloh vo formulári je aktualizovaný po každej zmene v sekcii “Prílohy” úvodnej obrazovky podania, kde je možné prílohy pridávať, podpisovať a poprípade odstraňovať. Samotný formulár neobsahuje funkcionalitu na pridanie alebo odstránenie príloh.)
Por. číslo
Názov prílohy
Názov súboru prílohy
Spôsob doručenia
PridaťOdobrať
Čakajte prosím