Čakajte prosím, formulár sa otvára.
Exekučné konanie - podanie k spisovej značke
Okresnému súdu Banská Bystrica
A) Identifikácia konania

Uveďte spisovú značku z pravého horného rohu počinajúce Er

Uveďťe IČS z pravého horného rohu

B) Údaje o osobe, ktorá podanie robí
Podávajúca osoba*

Oprávnený, súdny exekútor

Uveďte právne postavenie, ak je iné, ako predchádzajúce možnosti, napríklad opatrovník, správca.

Typ subjektu*

Z ponuky vyberte subjekt, ktorý podáva návrh na vydanie poverenia . Ak je právnická osoba zahraničnou právnickou osobou, pripojte ako prílohu výpis z registra alebo inej evidencie do ktorej je zahraničná osoba zapísaná.

 

Typ subjektu*

Číslo súdneho exekútora uvedené na odznaku. Pod týmto číslom je exekútor zapísaný v zozname exekútorov.

Uveďte spisovú značku spisu, v tvare Ex

Uveďte meno, priezvisko

Advokát*

Uveďte označenie advokáta (v prípade zastúpenia.)

Registračné číslo advokáta je číslo, pod ktorým je advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou

Ak sa jedná o fyzickú osobu – podnikateľa, informácie o osobe je možné načítať na základe IČO z Registra právnických osôb po stlačení tllačidla "Načítať údaje z RPO".

Uveďte identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené v tvare napr. 85104223 /bez uvedenia medzier/

Pre automatické predvyplnenie polí z údajov Registra právnických osôb musí byť vyplnené IČO

 

Uveďte dátum narodenia. Musí byť vyplnené 'IČO' alebo 'Dátum narodenia' alebo 'Rodné číslo'. 

Uveďte rodné číslo v tvare napr. 8702251234, t. j. bez lomítka. Musí byť vyplnené 'IČO' alebo 'Dátum narodenia' alebo 'Rodné číslo'. 

Uveďte meno. Ak v úradnom styku používate viacero mien, každé uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo „Pridať“. 

Pridať menoOdobrať meno

Uveďte titul (akademický titul, vedecko-pedagogiský titul), ktorý sa uvádza pred menom. Ak používate viacero titulov pred menom, každý uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo „Pridať“. 

Pridať titul predOdobrať titul pred

Uveďte priezvisko. Ak sa Vaše priezvisko skladá z viacerých slov, každé uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo „Pridať“. 

Pridať priezviskoOdobrať priezvisko

Uveďte titul (akademický titul, vedecko-pedagogiský titul), ktorý sa uvádza za priezviskom. Ak používate viacero titulov za menom, každý uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo „Pridať". 

Pridať titul zaOdobrať titul za

Uveďte obchodné meno podľa zápisu v príslušnom registri.

 

Adresa pobytu

Uveďte názov štátu, v ktorom máte trvalý pobyt alebo pobyt alebo miesto podnikania.

Uveďte názov ulice, na ktorej máte trvalý pobyt alebo pobyt alebo miesto podnikania. Ak obec nemá ulice, uveďte názov obce.

Uveďte poštové smerovacie číslo bez medzery.

Uveďte názov obce, v ktorej máte trvalý pobyt alebo pobyt alebo miesto podnikania.

Vybrať
Súpisné / Orientačné číslo*

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45.Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45.Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077

Kontaktné údaje

Vyberte typ telefónu z číselníka.

Uveďte telefónne číslo bez medzery v tvare +421xxxxxxxxx.

Pridať telefónne čísloOdobrať telefónne číslo

Uveďte e-mailový kontakt napr. v tvare jan.novak@zoznam.sk

Informácie o právnickej osobe je možné načítať na základe IČO z Registra právnických osôb pomocou tllačidla "Načítať údaje z RPO".

Uveďte identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené v tvare napr. 85104223 /bez uvedenia medzier/

Pre automatické predvyplnenie polí z údajov Registra právnických osôb musí byť vyplnené IČO

 

Uveďte iné identifikačné číslo, napr. číslo inej evidencie, do ktorej ste zapísaný v zahraničí.

Uveďte obchodné meno alebo názov právnickej osoby vrátane dodatku označujúceho právnu formu, napr. Alfa, s.r.o., Beta, a.s. a pod.

 

Adresa / sídlo

Uveďte názov štátu, v ktorom máte trvalý pobyt alebo pobyt alebo miesto podnikania.

Uveďte názov ulice, na ktorej máte trvalý pobyt alebo pobyt alebo miesto podnikania. Ak obec nemá ulice, uveďte názov obce.

Uveďte poštové smerovacie číslo bez medzery.

Uveďte názov obce, v ktorej máte trvalý pobyt alebo pobyt alebo miesto podnikania.

Vybrať

Uveďte názov obce, v ktorej máte trvalý pobyt alebo pobyt alebo miesto podnikania.

Súpisné / Orientačné číslo*

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45.Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45.Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077

Kontaktné údaje

Vyberte typ telefónu z číselníka.

Uveďte telefónne číslo bez medzery v tvare +421xxxxxxxxx.

Pridať telefónne čísloOdobrať telefónne číslo

Uveďte e-mailový kontakt napr. v tvare jan.novak@zoznam.sk

Uveďťe názov štátu.

Uveďte názov štátneho orgánu alebo právnickej osoby, ktoré konajú za štát

Uveďte identifikačné číslo štátneho orgánu alebo právnickej osoby, ak je pridelené, v tvare napr. 85104223 (bez uvedenia medzier) .

Adresa / sídlo

Predvolené 'Slovenská republika'. Uveďte názov štátu, v ktorom má štátny orgám alebo právnická osoba sídlo.

Uveďte názov ulice, na ktorej má štátny orgán alebo právnická osoba sídlo. Ak obec nemá ulice, uveďte názov obce.

Uveďte poštové smerovacie číslo bez medzery.

Uveďte názov obce, v ktorej má štátny orgán alebo právnická osoba sídlo.

Vybrať

Uveďte názov obce, v ktorej má štátny orgán alebo právnická osoba sídlo.

Súpisné / Orientačné číslo*

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45.Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45.Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077

Kontaktné údaje

Vyberte typ telefónu z číselníka.

Uveďte telefónne číslo bez medzery v tvare +421xxxxxxxxx.

Pridať telefónne čísloOdobrať telefónne číslo

Uveďte e-mailový kontakt napr. v tvare jan.novak@zoznam.sk

Označte oprávnených alebo povinných v ktorých mene zastupujete (meno, priezvisko, dátum narodenia, názov, ičo ...)

 

C) Druh podania *

Odstraňovanie chýb a iných zrejmích nesprávností, spaťvzatie v celom rozsahu, spaťvzatie v časti uplatneného nároku, súhlas s vydaním poverenia v časti, súhlas s pokračovaním v konaní, sťažnosť proti rozhodnutiu vyššieho súdneho úradníka, sťažnosť proti výroku trov exekučného konania

D) Text podania / odôvodnenie *

Uveďte dôvody v súvislosti s druhom podania.

E) Prílohy
(Zoznam príloh vo formulári je aktualizovaný po každej zmene v sekcii “Prílohy” úvodnej obrazovky podania, kde je možné prílohy pridávať, podpisovať a poprípade odstraňovať. Samotný formulár neobsahuje funkcionalitu na pridanie alebo odstránenie príloh. Na prílohy podania žalobcov sa prihliada len ak sú podané elektronicky.)
Por. číslo
Názov prílohy
Názov súboru prílohy
Spôsob doručenia

PridaťOdobrať
Čakajte prosím