Čakajte prosím, formulár sa otvára.
Exekučné konanie - Opravný výkaz súdneho exekútora o
vymožených plneniach
Okresnému súdu Banská Bystrica
Identifikácia

Číslo súdneho spisu je uvedené na prvej strane rozhodnutia v pravom hornom rohu. Spisová značka sa skladá z označenia a z poradového čísla súdneho registra, do ktorého je vec zapísaná a označenia príslušného kalendárneho roku.

Identifikačné číslo súdneho spisu slúži na identifikáciu súdneho spisu počas jeho obehu na súdoch Slovenskej republiky.

Exekútor

Evidenčné číslo exekútora je číslo, pod ktorým je exekútor zapísaný v zozname exekútorov v Slovenskej komore exekútorov.

Uveďte meno. Ak v úradnom styku používate viacero mien, každé uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo „Pridať“. 

Pridať menoOdobrať meno

Uveďte titul (akademický titul, vedecko-pedagogický titul), ktorý sa uvádza pred menom. Ak používate viacero titulov pred menom, každý uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo „Pridať“. 

Pridať titul predPridať titul za

Uveďte priezvisko. Ak sa Vaše priezvisko skladá z viacerých slov, každé uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo „Pridať“. 

Pridať priezviskoOdobrať priezvisko

Uveďte titul (akademický titul, vedecko-pedagogický titul), ktorý sa uvádza za priezviskom. Ak používate viacero titulov za menom, každý uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo „Pridať“. 

Pridať titul zaOdobrať titul za

Uveďte deň, mesiac a rok začatia sledovaného obdobia.

V sledovanom období je exekúcia odložená*

Áno/Nie

Uveďte deň, mesiac a rok ukončenia sledovaného obdobia.

Stav vymáhaného nároku na začiatku sledovaného obdobia

Uvedte výšku peňažného plnenia, na ktoré má oprávnený nárok na začiatku sledovaného obdobia.

Uvedte výšku úrokovej sadzby.

Uveďte výšku zmluvného alebo zákonom stanoveného úroku z omeškania.

Poplatok z omeškania je za každý deň omeškania 0,5 promile dlžnej sumy, najmenej však 0,83 Eura za každý i začatý mesiac omeškania.

Uveďte výšku pokuty ak bola zmluvne dohodnutá.

Napr. poštovné náklady, súdne poplatky, odmena advokáta...

Uveďte výšku trov priznaných v exekučnom titule.

podľa § 199a ods.1 Zákona č. 233/1995 Z. z. o Súdných exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

podľa § 196 a nasl. Zákona č. 233/1995 Z. z. o Súdných exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Uveďte celkovú výšku vymoženej sumy za dané sledované obdobie.

Spôsob vymoženia

Uveďte, akým spôsobom je pohľadávka vymáhaná napr. zrážky zo mzdy.

Uveďte presnú hodnotu sumy poukázanej oprávnenému.

Uveďte presnú výšku trov.

Stav vymáhaného nároku na konci sledovaného obdobia

Uvedte výšku peňažného plnenia, na ktoré má oprávnený nárok na konci sledovaného obdobia.

Uvedte výšku úrokovej sadzby.

Uveďte výšku zmluvného alebo zákonom stanoveného úroku z omeškania.

Poplatok z omeškania je za každý deň omeškania 0,5 promile dlžnej sumy, najmenej však 0,83 Eura za každý i začatý mesiac omeškania.

Uveďte výšku pokuty ak bola zmluvne dohodnutá.

Napr. poštovné náklady, súdne poplatky, odmena advokáta...

Uveďte výšku trov priznaných v exekučnom titule.

podľa § 199a ods.1 Zákona č. 233/1995 Z. z. o Súdných exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

podľa § 196 a nasl. Zákona č. 233/1995 Z. z. o Súdných exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Uveďte deň, mesiac a rok vyhotovenia výkazu.

Čakajte prosím