Čakajte prosím, formulár sa otvára.
Exekučné konanie - Oprava vád návrhu na vykonanie exekúcie
Okresnému súdu Banská Bystrica
Identifikácia konania
Spôsob podania návrhu
Návrh sa podáva prostredníctvom súdneho exekútora

Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov. Súdny exekútor je zapísaný v príslušnom zozname exekútorov vedenom Slovenskou komorou exekútorov.

Číslo súdneho exekútora uvedené na odznaku. Pod týmto číslom je exekútor zapísaný v zozname exekútorov.

Uveďte meno. Ak v úradnom styku používate viacero mien, každé uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo „Pridať“. 

Pridať menoOdobrať meno

Uveďte titul (akademický titul, vedecko-pedagogický titul), ktorý sa uvádza pred menom. Ak používate viacero titulov pred menom, každý uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo „Pridať“. 

Pridať titul predOdobrať titul pred

Uveďte priezvisko. Ak sa Vaše priezvisko skladá z viacerých slov, každé uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo „Pridať“. 

Pridať priezviskoOdobrať priezvisko

Uveďte titul (akademický titul, vedecko-pedagogický titul), ktorý sa uvádza za priezviskom. Ak používate viacero titulov za menom, každý uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo „Pridať“. 

Pridať titul zaOdobrať titul za
A) Účastníci konania a ich zákonní zástupcovia – oprávnení

Oprávnený: Fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú účastníkmi konania a ktorým vznikli pohľadávky, ktoré sa vymáhajú, t.j. v prospech ktorých sa konanie vedie (veritelia). Oprávnený je osoba, ktorej sa priznáva právo v exekučnom titule.

 

Oprávnený č.
 
Typ subjektu

Z ponuky vyberte právnu formu subjektu, ktorý podáva návrh na vykonanie exekúcie. Ak je právnická osoba zahraničnou právnickou osobou, pripojte ako prílohu výpis z registra alebo inej evidencie do ktorej je zahraničná osoba zapísaná.

 

Ak sa jedná o fyzickú osobu – podnikateľa, informácie o osobe je možné načítať na základe IČO z Registra právnických osôb po stlačení tllačidla "Načítať údaje z RPO".

Tu zadajte Vašu identifikačnú značku.

Uveďte identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené v tvare napr. 85104223 /bez uvedenia medzier/.

Pre automatické predvyplnenie polí z údajov Registra právnických osôb musí byť vyplnené IČO.

 

Uveďte dátum narodenia. Musí byť vyplnené 'IČO' alebo 'Dátum narodenia' alebo 'Rodné číslo'.

Uveďte rodné číslo v tvare napr. 8702251234, t. j. bez lomítka. Musí byť vyplnené 'IČO' alebo 'Dátum narodenia' alebo 'Rodné číslo'.

Uveďte meno. Ak v úradnom styku používate viacero mien, každé uveďte samostatne v novom poli.

Pridať menoOdobrať meno

Uveďte rodné priezvisko.

Uveďte titul (akademický titul, vedecko-pedagogický titul), ktorý sa uvádza pred menom. Ak používate viacero titulov pred menom, každý uveďte samostatne v novom poli.

Pridať titul predOdobrať titul pred

Uveďte priezvisko. Ak sa Vaše priezvisko skladá z viacerých slov, každé uveďte samostatne v novom poli.

Pridať priezviskoOdobrať priezvisko
 

Uveďte titul (akademický titul, vedecko-pedagogický titul), ktorý sa uvádza za priezviskom. Ak používate viacero titulov za menom, každý uveďte samostatne v novom poli.

Pridať titul zaOdobrať titul za

Uveďte obchodné meno podľa zápisu v príslušnom registri.

Trvalý pobyt / Pobyt / Miesto podnikania

Uveďte názov štátu, v ktorom máte trvalý pobyt alebo pobyt alebo miesto podnikania.

Uveďte názov ulice, na ktorej máte trvalý pobyt alebo pobyt alebo miesto podnikania. Ak obec nemá ulice, uveďte názov obce.

Uveďte poštové smerovacie číslo bez medzery.

Uveďte názov obce, v ktorej máte trvalý pobyt alebo pobyt alebo miesto podnikania.

Vybrať

Uveďte názov obce, v ktorej máte trvalý pobyt alebo pobyt alebo miesto podnikania.

Súpisné / Orientačné číslo

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45.Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45.Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Zvoľte túto možnosť, ak je adresa na doručenie písomností iná, ako adresa uvedená v časti Trvalý pobyt / Pobyt / Miesto podnikania.

Adresa, na ktorú sa má doručovať prednostne

Uveďte názov štátu.

Uveďte názov ulice.

Uveďte poštové smerovacie číslo bez medzery.

Vyberte obec pomocou tlačidla "Vybrať".

Vybrať

Uveďte názov obce, v ktorej máte trvalý pobyt alebo pobyt alebo miesto podnikania.

Súpisné / Orientačné číslo *

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45.

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45. Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Kontaktné údaje

Vyberte typ telefónu z číselníka.

Uveďte telefónne číslo bez medzery v tvare +421xxxxxxxxx.

Pridať telefónne čísloOdobrať telefónne číslo

Uveďte e-mailový kontakt napr. v tvare jan.novak@zoznam.sk

Označte relevantnú elektronickú adresu na doručovanie do elektronickej schránky (URI).

 

Informácie o právnickej osobe je možné načítať na základe IČO z Registra právnických osôb pomocou tllačidla "Načítať údaje z RPO".

Tu zadajte Vašu identifikačnú značku.

Uveďte identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené v tvare napr. 85104223 /bez uvedenia medzier/.

Pre automatické predvyplnenie polí z údajov Registra právnických osôb musí byť vyplnené IČO.

 

Uveďte iné identifikačné číslo, napr. číslo inej evidencie, do ktorej ste zapísaný v zahraničí.

Uveďte názov alebo obchodné meno vrátane dodatku označujúceho právnu formu, napr. Alfa, a.s.

Uveďte označenie organizačnej zložky právnickej osoby, ak konanie súvisí s jej činnosťou.

 

Údaje o organizačnej zložke vyplňte v časti "Oprávnený má zákonného zástupcu (správcu)".
Adresa / sídlo

Uveďte názov štátu, v ktorom máte registrované sídlo/v ktorom máte sídlo.

Uveďte názov ulice, na ktorej máte trvalý pobyt alebo pobyt alebo miesto podnikania. Ak obec nemá ulice, uveďte názov obce.

Uveďte poštové smerovacie číslo bez medzery.

Vyberte obec pomocou tlačidla "Vybrať".

Vybrať

Uveďte názov obce, v ktorej máte trvalý pobyt alebo pobyt alebo miesto podnikania.

Súpisné / Orientačné číslo

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45.Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45.Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Zvoľte túto možnosť, ak je adresa na doručenie písomností iná, ako adresa uvedená v časti Adresa / sídlo.

Adresa, na ktorú sa má doručovať prednostne

Uveďte názov štátu.

Uveďte názov ulice.

Uveďte poštové smerovacie číslo bez medzery.

Vyberte obec pomocou tlačidla "Vybrať".

Vybrať

Uveďte názov obce, v ktorej máte trvalý pobyt alebo pobyt alebo miesto podnikania.

Súpisné / Orientačné číslo *

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45.

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45. Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Kontaktné údaje

Vyberte typ telefónu z číselníka.

Uveďte telefónne číslo bez medzery v tvare +421xxxxxxxxx.

Pridať telefónne čísloOdobrať telefónne číslo

Uveďte e-mailový kontakt napr. v tvare jan.novak@zoznam.sk

Označte relevantnú elektronickú adresu na doručovanie do elektronickej schránky (URI).

 

Tu zadajte Vašu identifikačnú značku.

Uveďťe názov štátu.

Uveďte názov štátneho orgánu alebo právnickej osoby, ktoré konajú za štát.

Uveďte identifikačné číslo štátneho orgánu alebo právnickej osoby, ak je pridelené, v tvare napr. 85104223 (bez uvedenia medzier) .

Adresa / sídlo

Predvolené 'Slovenská republika'. Uveďte názov štátu, v ktorom má štátny orgám alebo právnická osoba sídlo.

Uveďte názov ulice, na ktorej má štátny orgán alebo právnická osoba sídlo. Ak obec nemá ulice, uveďte názov obce.

Uveďte poštové smerovacie číslo bez medzery.

Uveďte názov obce, v ktorej má štátny orgán alebo právnická osoba sídlo.

Vybrať

Uveďte názov obce, v ktorej má štátny orgán alebo právnická osoba sídlo.

Súpisné / Orientačné číslo

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45.Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45.Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Zvoľte túto možnosť, ak je adresa na doručenie písomností iná, ako adresa uvedená v časti Adresa / sídlo.

Adresa, na ktorú sa má doručovať prednostne

Uveďte názov štátu.

Uveďte názov ulice.

Uveďte poštové smerovacie číslo bez medzery.

Vyberte obec pomocou tlačidla "Vybrať".

Vybrať

Uveďte názov obce, v ktorej má štátny orgán alebo právnická osoba sídlo.

Súpisné / Orientačné číslo *

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45.

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45. Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Kontaktné údaje

Vyberte typ telefónu z číselníka.

Uveďte telefónne číslo bez medzery v tvare +421xxxxxxxxx.

Pridať telefónne čísloOdobrať telefónne číslo

Uveďte e-mailový kontakt napr. v tvare jan.novak@zoznam.sk

Označte relevantnú elektronickú adresu na doručovanie do elektronickej schránky (URI).

 

Údaje pre poukázanie vymoženého nároku
 
IBAN
BIC
Variabilný symbol
Špecifický symbol
Údaje o bankovom účte oprávneného
Zákonní zástupcovia
Typ subjektu

Ak je právnická osoba zahraničnou právnickou osobou, pripojte ako prílohu výpis z registra alebo inej evidencie do ktorej je zahraničná osoba zapísaná.

 

Uveďte zákonného zástupcu/správcu, napr. opatrovník, rodič, poručník, správca konkurznej podstaty, reštrukturalizačný správca.

 

 

Uveďte dátum narodenia. Musí byť vyplnený 'Dátum narodenia' alebo 'Rodné číslo'. 

Uveďte meno. Ak v úradnom styku používate viacero mien, každé uveďte samostatne v novom poli.

Pridať menoOdobrať meno

Uveďte rodné priezvisko.

Uveďte titul (akademický titul, vedecko-pedagogický titul), ktorý sa uvádza pred menom. Ak používate viacero titulov pred menom, každý uveďte samostatne v novom poli.

Pridať titul predOdobrať titul pred

Uveďte rodné číslo v tvare napr. 8702251234, t. j. bez lomítka. Musí byť vyplnený 'Dátum narodenia' alebo 'Rodné číslo'.

Uveďte priezvisko. Ak sa Vaše priezvisko skladá z viacerých slov, každé uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo „Pridať“. 

Pridať priezviskoOdobrať priezvisko
 

Uveďte titul (akademický titul, vedecko-pedagogický titul), ktorý sa uvádza za priezviskom. Ak používate viacero titulov za menom, každý uveďte samostatne v novom poli.

Pridať titul zaOdobrať titul za
Trvalý pobyt / Pobyt

Uveďte názov štátu, v ktorom máte trvalý pobyt alebo pobyt alebo miesto podnikania.

Uveďte názov ulice, na ktorej máte trvalý pobyt alebo pobyt alebo miesto podnikania. Ak obec nemá ulice, uveďte názov obce.

Uveďte poštové smerovacie číslo bez medzery.

Uveďte názov obce, v ktorej máte trvalý pobyt alebo pobyt alebo miesto podnikania.

Vybrať

Uveďte názov obce, v ktorej máte trvalý pobyt alebo pobyt alebo miesto podnikania.

Súpisné / Orientačné číslo

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45.Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45.Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Kontaktné údaje

Vyberte typ telefónu z číselníka.

Uveďte telefónne číslo bez medzery v tvare +421xxxxxxxxx.

Pridať telefónne čísloOdobrať telefónne číslo

Uveďte e-mailový kontakt napr. v tvare jan.novak@zoznam.sk

Označte relevantnú elektronickú adresu na doručovanie do elektronickej schránky (URI).

 

Informácie o právnickej osobe je možné načítať na základe IČO z Registra právnických osôb pomocou tllačidla "Načítať údaje z RPO".

Uveďte identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené v tvare napr. 85104223 /bez uvedenia medzier/.

Pre automatické predvyplnenie polí z údajov Registra právnických osôb musí byť vyplnené IČO.

 

Uveďte iné identifikačné číslo, napr. číslo inej evidencie, do ktorej ste zapísaný v zahraničí.

Uveďte názov alebo obchodné meno vrátane dodatku označujúceho právnu formu, napr. Alfa, a.s.

Adresa / sídlo zástupcu

Uveďte názov štátu, v ktorom máte registrované sídlo/v ktorom máte sídlo.

Uveďte názov ulice, na ktorej máte trvalý pobyt alebo pobyt alebo miesto podnikania. Ak obec nemá ulice, uveďte názov obce.

Uveďte poštové smerovacie číslo bez medzery.

Uveďte názov obce, v ktorej máte trvalý pobyt alebo pobyt alebo miesto podnikania.

Vybrať

Uveďte názov obce, v ktorej máte trvalý pobyt alebo pobyt alebo miesto podnikania.

Súpisné / Orientačné číslo

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45.Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45.Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Kontaktné údaje

Vyberte typ telefónu z číselníka.

Uveďte telefónne číslo bez medzery v tvare +421xxxxxxxxx.

Pridať telefónne čísloOdobrať telefónne číslo

Uveďte e-mailový kontakt napr. v tvare jan.novak@zoznam.sk

Označte relevantnú elektronickú adresu na doručovanie do elektronickej schránky (URI).

 

Pridať zákonného zástupcuOdobrať zákonného zástupcu
1/1
Pridať oprávnenéhoOdobrať oprávneného
1/1
B) Právny zástupca (spoločný zástupca)
Typ subjektu

Ak je právnická osoba zahraničnou právnickou osobou, pripojte ako prílohu výpis z registra alebo inej evidencie do ktorej je zahraničná osoba zapísaná.

 

Advokát

Registračné číslo advokáta je číslo, pod ktorým je advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou.

Uveďte identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené v tvare napr. 85104223 /bez uvedenia medzier/.

Pre automatické predvyplnenie polí z údajov Registra právnických osôb musí byť vyplnené IČO.

 

Uveďte dátum narodenia. Musí byť vyplnené 'IČO' alebo 'Dátum narodenia' alebo 'Rodné číslo'. 

Uveďte meno. Ak v úradnom styku používate viacero mien, každé uveďte samostatne v novom poli.

Pridať menoOdobrať meno

Uveďte rodné priezvisko.

Uveďte titul (akademický titul, vedecko-pedagogický titul), ktorý sa uvádza pred menom. Ak používate viacero titulov pred menom, každý uveďte samostatne v novom poli.

Pridať titul predOdobrať titul pred

Uveďte rodné číslo v tvare napr. 8702251234, t. j. bez lomítka. Musí byť vyplnené 'IČO' alebo 'Dátum narodenia' alebo 'Rodné číslo'.

Uveďte priezvisko. Ak sa Vaše priezvisko skladá z viacerých slov, každé uveďte samostatne v novom poli.

Pridať priezviskoOdobrať priezvisko
 

Uveďte titul (akademický titul, vedecko-pedagogický titul), ktorý sa uvádza za priezviskom. Ak používate viacero titulov za menom, každý uveďte samostatne v novom poli.

Pridať titul zaOdobrať titul za
Sídlo zástupcu