Čakajte prosím, formulár sa otvára.
Žaloba/Návrh na začatie konania

Označte žalobu/návrh na začatie konania, čo sa spravidla označuje ako predmet konania, napr.: o rozvod manželstva, vyporiadanie BSM, iné...

Uveďte vlastné označenie podania slúžiace pre interné účely podávajúceho, v max. rozsahu 20 znakov.

 

A) Strany/účastníci konania a ich zákonní zástupcovia – žalobca/navrhovateľ
Žalobca/navrhovateľ
Typ subjektu *

Z ponuky vyberte typ subjektu, ktorý podáva  žalobu/návrh.

 

Informácie  o fyzickej osobe – podnikateľovi je možné načítať na základe IČO z Registra právnických osôb pomocou tlačidla „Načítať údaje z RPO“.
IČO
Dátum narodenia
Rodné číslo
Iný identifikačný údaj

Uveďte identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené v tvare napr. 85104223 (bez uvedenia medzier).

Pre automatické predvyplnenie polí z údajov Registra právnických osôb musí byť vyplnené IČO.

 

Uveďte dátum narodenia  použitím kalendára alebo zápisom v tvare DD.MM.RRRR.

Uveďte rodné číslo v tvare napr. 8702251234, t. j. bez lomítka.

Uveďte iný identifikačný údaj (napr. číslo pasu, občianskeho preukazu a i.). V prípade, že nie je uvedené „IČO“ alebo „Dátum narodenia“ alebo „Rodné číslo“, vyplňte pole „Iný identifikačný údaj“.

 

Uveďte meno. Ak v úradnom styku používate viacero mien, každé uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo „Pridať meno“.

 

Pridať menoOdobrať meno

Uveďte titul (akademický titul, vedecko-pedagogický titul), ktorý sa uvádza pred menom. Ak používate viacero titulov pred menom, každý uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo "Pridať titul pred".

Prdať titul predOdobrať titul pred

Uveďte priezvisko. Ak sa priezvisko skladá z viacerých slov, každé uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo „Pridať priezvisko“. 

 

Pridať priezviskoOdobrať priezvisko

Uveďte titul (akademický titul, vedecko-pedagogický titul), ktorý sa uvádza za priezviskom. Ak používate viacero titulov za priezviskom, každý uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo "Pridať titul za".

Pridať titul zaOdobrať titul za

Zaškrtnite  možnosť, ak žalobca/navrhovateľ je cudzinec.

 

V prípade, ak je žalobca/navrhovateľ cudzinec, uveďte štátne občianstvo.

 

Adresa pobytu

Vyberte štát.

 

Uveďte názov ulice. V prípade, ak v adrese nie je názov ulice, ale iba názov obce, napr. Višňové 55, toto pole sa nevypĺňa.

 

Súpisné / Orientačné číslo

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45. Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45. Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Uveďte poštové smerovacie číslo bez medzery.

Vyberte obec pomocou tlačidla "Vybrať".

 

Vybrať

Vyberte obec pomocou tlačidla "Vybrať".

 

Kontaktné údaje

Vyberte typ telefónu z ponuky.

Uveďte telefónne číslo bez medzery v tvare +421xxxxxxxxx. Ďalšie telefónne číslo môžete pridať cez tlačidlo „Pridať telefónne číslo“.

 

Pridať telefónne čísloOdobrať telefónne číslo

Uveďte e-mailovú adresu, napr. v tvare jan.novak@zoznam.sk.

Označte relevantnú elektronickú adresu na doručovanie do elektronickej schránky (URI).

 

Zúčtovacie údaje
IBAN
BIC
Variabilný symbol
Špecifický symbol
Poznámka

Uveďte, či sa jedná o zúčtovacie údaje pre zaplatenie žalovanej sumy, vrátenie súdneho poplatku, prípadne iné.

 

IBAN
BIC
Variabilný symbol
Špecifický symbol
Poznámka

Uveďte, či sa jedná o zúčtovacie údaje pre zaplatenie žalovanej sumy, vrátenie súdneho poplatku, prípadne iné.

 

Informácie o právnickej osobe je možné načítať na základe IČO z Registra právnických osôb pomocou tlačidla „Načítať údaje z RPO“.

Uveďte identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené v tvare napr. 85104223 (bez uvedenia medzier).

Pre automatické predvyplnenie polí z údajov Registra právnických osôb musí byť vyplnené IČO.

 

Uveďte iné identifikačné číslo, napr. číslo inej evidencie, do ktorej ste zapísaný v zahraničí.

Uveďte názov alebo obchodné meno vrátane dodatku označujúceho právnu formu, napr. Alfa, a.s.

Uveďte označenie organizačnej zložky právnickej osoby, ak konanie súvisí s jej činnosťou.

 

Údaje o organizačnej zložke vyplňte v časti "Žalovaný/odporca má zákonného zástupcu (správcu)".
Sídlo

Vyberte štát.

 

Uveďte názov ulice. V prípade, ak v adrese nie je názov ulice, ale iba názov obce, napr. Višňové 55, toto pole sa nevypĺňa.

 

Súpisné / Orientačné číslo

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45. Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45. Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Uveďte poštové smerovacie číslo bez medzery.

Vyberte obec pomocou tlačidla "Vybrať".

 

Vybrať

Vyberte obec pomocou tlačidla "Vybrať".

 

Kontaktné údaje

Vyberte typ telefónu z ponuky.

Uveďte telefónne číslo bez medzery v tvare +421xxxxxxxxx. Ďalšie telefónne číslo môžete pridať cez tlačidlo „Pridať telefónne číslo“.

 

Pridať telefónne čísloOdobrať telefónne číslo

Uveďte e-mailovú adresu, napr. v tvare jan.novak@zoznam.sk.

Označte relevantnú elektronickú adresu na doručovanie do elektronickej schránky (URI).

 

Zúčtovacie údaje
IBAN
BIC
Variabilný symbol
Špecifický symbol
Poznámka

Uveďte, či sa jedná o zúčtovacie údaje pre zaplatenie žalovanej sumy, vrátenie súdneho poplatku, prípadne iné.

 

IBAN
BIC
Variabilný symbol
Špecifický symbol
Poznámka

Uveďte, či sa jedná o zúčtovacie údaje pre zaplatenie žalovanej sumy, vrátenie súdneho poplatku, prípadne iné.

 

Uveďťe názov štátu.

Uveďte názov štátneho orgánu alebo právnickej osoby, ktorá koná za štát.

 

Uveďte identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené v tvare napr. 85104223 (bez uvedenia medzier).

Pre automatické predvyplnenie polí z údajov Registra právnických osôb musí byť vyplnené IČO.

 

Údaje o osobe zapísanej v Registri právnických osôb možno načítať na základe IČO po stlačení tlačidla „Načítať údaje z RPO“.
Adresa / sídlo

Vyberte štát.

 

Uveďte názov ulice. V prípade, ak v adrese nie je názov ulice, ale iba názov obce, napr. Višňové 55, toto pole sa nevypĺňa.

 

Súpisné / Orientačné číslo

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45. Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45. Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Uveďte poštové smerovacie číslo bez medzery.

Vyberte obec pomocou tlačidla "Vybrať".

 

Vybrať

Vyberte obec pomocou tlačidla "Vybrať".

 

Kontaktné údaje

Vyberte typ telefónu z ponuky.

Uveďte telefónne číslo bez medzery v tvare +421xxxxxxxxx. Ďalšie telefónne číslo môžete pridať cez tlačidlo „Pridať telefónne číslo“.

 

Pridať telefónne čísloOdobrať telefónne číslo

Uveďte e-mailovú adresu, napr. v tvare jan.novak@zoznam.sk.

Označte relevantnú elektronickú adresu na doručovanie do elektronickej schránky (URI).

 

Zúčtovacie údaje
IBAN
BIC
Variabilný symbol
Špecifický symbol
Poznámka

Uveďte, či sa jedná o zúčtovacie údaje pre zaplatenie žalovanej sumy, vrátenie súdneho poplatku, prípadne iné.

 

IBAN
BIC
Variabilný symbol
Špecifický symbol
Poznámka

Uveďte, či sa jedná o zúčtovacie údaje pre zaplatenie žalovanej sumy, vrátenie súdneho poplatku, prípadne iné.

 

Zákonný zástupca/správca
Typ subjektu *

Z ponuky vyberte typ subjektu.

 

Uveďte zákonného zástupcu/správcu, napr. opatrovník, rodič, poručník, správca konkurznej podstaty, reštrukturalizačný správca.

 

 

Informácie  o fyzickej osobe – podnikateľovi je možné načítať na základe IČO z Registra právnických osôb pomocou tlačidla „Načítať údaje z RPO“.
IČO
Dátum narodenia
Rodné číslo
Iný identifikačný údaj

Uveďte identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené v tvare napr. 85104223 (bez uvedenia medzier).

Pre automatické predvyplnenie polí z údajov Registra právnických osôb musí byť vyplnené IČO.

 

Uveďte dátum narodenia  použitím kalendára alebo zápisom v tvare DD.MM.RRRR.

Uveďte rodné číslo v tvare napr. 8702251234, t. j. bez lomítka.

Uveďte iný identifikačný údaj (napr. číslo pasu, občianskeho preukazu a i.). V prípade, že nie je uvedené „IČO“ alebo „Dátum narodenia“ alebo „Rodné číslo“, vyplňte pole „Iný identifikačný údaj“.

 

Uveďte meno. Ak v úradnom styku používate viacero mien, každé uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo „Pridať meno“.

 

Pridať menoOdstrániť meno

Uveďte titul (akademický titul, vedecko-pedagogický titul), ktorý sa uvádza pred menom. Ak používate viacero titulov pred menom, každý uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo "Pridať titul pred".

Pridať titul predOdobrať titul pred

Uveďte priezvisko. Ak sa priezvisko skladá z viacerých slov, každé uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo „Pridať priezvisko“. 

 

Pridať priezviskoOdstrániť priezvisko

Uveďte titul (akademický titul, vedecko-pedagogický titul), ktorý sa uvádza za priezviskom. Ak používate viacero titulov za priezviskom, každý uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo "Pridať titul za".

Pridať titul zaOdobrať titul za
Adresa pobytu

Vyberte štát.

 

Uveďte názov ulice. V prípade, ak v adrese nie je názov ulice, ale iba názov obce, napr. Višňové 55, toto pole sa nevypĺňa.

 

Súpisné / Orientačné číslo

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45. Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45. Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Uveďte poštové smerovacie číslo bez medzery.

Vyberte obec pomocou tlačidla "Vybrať".

 

Vybrať

Vyberte obec pomocou tlačidla "Vybrať".

 

Kontaktné údaje

Vyberte typ telefónu z ponuky.