Čakajte prosím, formulár sa otvára.
Všeobecné podanie
A) Formulár všeobecného podania

Uveďte názov všeobecného podania, ktoré podávate, napr. sťažnosť na prieťahy v konaní, predloženie všeobecných zmluvných podmienok, iné...

Typ subjektu ktorý podanie podáva
Typ subjektu *

Z ponuky vyberte typ subjektu, ktorý podáva podanie.

Informácie  o fyzickej osobe – podnikateľovi je možné načítať na základe IČO z Registra právnických osôb pomocou tlačidla „Načítať údaje z RPO“.
IČO
Dátum narodenia
Rodné číslo
Iný identifikačný údaj

Uveďte identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené v tvare napr. 85104223 (bez uvedenia medzier).

Pre automatické predvyplnenie polí z údajov Registra právnických osôb musí byť vyplnené IČO.

 

Uveďte dátum narodenia  použitím kalendára alebo zápisom v tvare DD.MM.RRRR.

Uveďte rodné číslo v tvare napr. 8702251234, t. j. bez lomítka.

Uveďte iný identifikačný údaj (napr. číslo pasu, občianskeho preukazu a i.). V prípade, že nie je uvedené „IČO“ alebo „Dátum narodenia“ alebo „Rodné číslo“, vyplňte pole „Iný identifikačný údaj“.

 

Uveďte meno. Ak v úradnom styku používate viacero mien, každé uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo „Pridať meno“.

 

Pridať menoOdobrať meno

Uveďte titul (akademický titul, vedecko-pedagogický titul), ktorý sa uvádza pred menom. Ak používate viacero titulov pred menom, každý uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo "Pridať titul pred".

Pridať titul predOdobrať titul pred

Uveďte priezvisko. Ak sa priezvisko skladá z viacerých slov, každé uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo „Pridať priezvisko“. 

 

Pridať priezviskoOdobrať priezvisko

Uveďte titul (akademický titul, vedecko-pedagogický titul), ktorý sa uvádza za priezviskom. Ak používate viacero titulov za priezviskom, každý uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo "Pridať titul za".

Pridať titul zaOdobrať titul za

Zaškrtnite  možnosť, ak žalobca/navrhovateľ je cudzinec.

 

V prípade, ak je žalobca/navrhovateľ cudzinec, uveďte štátne občianstvo. 

Adresa pobytu

Vyberte štát.

 

Uveďte názov ulice. V prípade, ak v adrese nie je názov ulice, ale iba názov obce, napr. Višňové 55, toto pole sa nevypĺňa.

 

Uveďte poštové smerovacie číslo bez medzery.

Vyberte obec pomocou tlačidla "Vybrať".

 

Vybrať

Vyberte obec pomocou tlačidla "Vybrať".

 

Súpisné / Orientačné číslo

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45. Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45. Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Kontaktné údaje

Vyberte typ telefónu z ponuky.

Uveďte telefónne číslo bez medzery v tvare +421xxxxxxxxx. Ďalšie telefónne číslo môžete pridať cez tlačidlo „Pridať telefónne číslo“.

 

Pridať telefónne čísloOdobrať telefónne číslo

Uveďte e-mailovú adresu, napr. v tvare jan.novak@zoznam.sk.

Označte relevantnú elektronickú adresu na doručovanie do elektronickej schránky (URI).

 

Informácie o právnickej osobe je možné načítať na základe IČO z Registra právnických osôb pomocou tlačidla „Načítať údaje z RPO“.

Uveďte identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené v tvare napr. 85104223 (bez uvedenia medzier).

Pre automatické predvyplnenie polí z údajov Registra právnických osôb musí byť vyplnené IČO.

 

Uveďte iné identifikačné číslo, napr. číslo inej evidencie, do ktorej ste zapísaný v zahraničí.

Uveďte názov alebo obchodné meno vrátane dodatku označujúceho právnu formu, napr. Alfa, a.s.

Uveďte označenie podniku alebo organizačnej zložky.

 

Sídlo

Vyberte štát.

 

Uveďte názov ulice. V prípade, ak v adrese nie je názov ulice, ale iba názov obce, napr. Višňové 55, toto pole sa nevypĺňa.

 

Uveďte poštové smerovacie číslo bez medzery.

Vyberte obec pomocou tlačidla "Vybrať".

 

Vybrať

Vyberte obec pomocou tlačidla "Vybrať".

 

Súpisné / Orientačné číslo

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45. Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45. Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Kontaktné údaje

Vyberte typ telefónu z ponuky.

Uveďte telefónne číslo bez medzery v tvare +421xxxxxxxxx. Ďalšie telefónne číslo môžete pridať cez tlačidlo „Pridať telefónne číslo“.

 

Pridať telefónne čísloOdobrať telefónne číslo

Uveďte e-mailovú adresu, napr. v tvare jan.novak@zoznam.sk.

Označte relevantnú elektronickú adresu na doručovanie do elektronickej schránky (URI).

 

Uveďťe názov štátu.

Uveďte názov štátneho orgánu alebo právnickej osoby, ktorá koná za štát.

 

Uveďte identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené v tvare napr. 85104223 (bez uvedenia medzier).

Pre automatické predvyplnenie polí z údajov Registra právnických osôb musí byť vyplnené IČO.

 

Adresa / sídlo

Vyberte štát.

 

Uveďte názov ulice. V prípade, ak v adrese nie je názov ulice, ale iba názov obce, napr. Višňové 55, toto pole sa nevypĺňa.

 

Uveďte poštové smerovacie číslo bez medzery.

Vyberte obec pomocou tlačidla "Vybrať".

 

Vybrať

Vyberte obec pomocou tlačidla "Vybrať".

 

Súpisné / Orientačné číslo

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45. Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Uveďte súpisné číslo a orientačné číslo, napr. 1077/45, pričom súpisným číslom je číslo 1077 a orientačným číslom, číslo 45. Ak Vaša adresa neobsahuje orientačné číslo, do oboch polí uveďte súpisné číslo, napr. takto: 1077 /1077.

Kontaktné údaje

Vyberte typ telefónu z ponuky.

Uveďte telefónne číslo bez medzery v tvare +421xxxxxxxxx. Ďalšie telefónne číslo môžete pridať cez tlačidlo „Pridať telefónne číslo“.

 

Pridať telefónne čísloOdobrať telefónne číslo

Uveďte e-mailovú adresu, napr. v tvare jan.novak@zoznam.sk.

Označte relevantnú elektronickú adresu na doručovanie do elektronickej schránky (URI).

 

Pridať subjektOdobrať subjekt
1/1
Subjekt, ktorý podanie podáva, koná *

Vyberte z ponuky možností v závislosti od toho, či podanie podávate vo svojom mene, konáte za inú osobu, alebo v mene seba aj za inú osobu.

 

Uveďte, z akého titulu konáte za inú osobu, alebo podávate návrh v mene iného subjektu (zo zákona, na základe plnomocenstva, iný dôvod.... ). Ak podanie podáva viacero podávateľov, podpíše podanie len jeden podávateľ, v mene ostatných podávateľov;  je potrebné pripojiť splnomocnenie pre toho, kto za ostatných podávateľov podanie podáva a podpisuje ako samostatnú prílohu.

 

B) Uveďte čoho sa podanie týka a čo sa ním sleduje (Predmet podania)
Predmet podania *
 

Výberom tejto voľby potvrdzujete, že súčasťou tohto podania sú aj skutočnosti uvedené v prílohe. 

 

Ak si vyberiete túto možnosť, nepridávajte prílohu, ktorej obsahom je predmet podania.

 

Predmet podania (toto pole môže obsahovať maximálne 7000 znakov) *

Popíšte predmet a odôvodnenie návrhu podania. V prípade, ak pole presahuje 7000 znakov, je potrebné celé znenie tohto poľa pridať ako  prílohu. 

Chcete uviesť aj návrh rozhodnutia o tomto podaní?

Vyberte jednu z možností podľa toho, či súčasťou tohto podania má byť aj návrh rozhodnutia o tomto podaní.

 

Návrh rozhodnutia (toto pole môže obsahovať maximálne 7000 znakov) *

Uveďte a popíšte návrh rozhodnutia.

 

C) Označenie miesta, dátumu a podávajúceho
V prípade, že chcete zaslať formulár v listinnej podobne, vyplňte nasledovné polia:

Uveďte meno a priezvisko, názov prípadne iné označenie podávajúceho.

 

D) Prílohy
(Zoznam príloh vo formulári je aktualizovaný po každej zmene v sekcii “Prílohy” úvodnej obrazovky podania, kde je možné prílohy pridávať, podpisovať a poprípade odstraňovať. Samotný formulár neobsahuje funkcionalitu na pridanie alebo odstránenie príloh.)
Por. číslo
Názov prílohy
Názov súboru prílohy
Spôsob doručenia
PridaťOdobrať
Čakajte prosím