Čakajte prosím, formulár sa otvára.
Podanie k existujúcej spisovej značke
A) Podanie k existujúcej spisovej značke

Vyberte označenie podania z ponuky. V prípade, že vyberiete voľbu „Iné podanie“, vo voľnom textovom poli je potrebné ho pomenovať. 

 

Uveďte názov podania, voľné textové pole max 500 znakov.

 

Vyberte príslušný súd z ponuky.

 

Uveďte spisovú značku spisu, ktorého sa podanie týka v tvare napr.: 14C/25/2017.

 

Typ subjektu
Typ subjektu *

Z ponuky vyberte typ subjektu, ktorý podáva podanie.

Informácie  o fyzickej osobe – podnikateľovi je možné načítať na základe IČO z Registra právnických osôb pomocou tlačidla „Načítať údaje z RPO“.
IČO
Dátum narodenia
Rodné číslo
Iný identifikačný údaj

Uveďte identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené v tvare napr. 85104223 (bez uvedenia medzier).

Pre automatické predvyplnenie polí z údajov Registra právnických osôb musí byť vyplnené IČO.

 

Uveďte dátum narodenia  použitím kalendára alebo zápisom v tvare DD.MM.RRRR.

Uveďte rodné číslo v tvare napr. 8702251234, t. j. bez lomítka.

Uveďte iný identifikačný údaj (napr. číslo pasu, občianskeho preukazu a i.). V prípade, že nie je uvedené „IČO“ alebo „Dátum narodenia“ alebo „Rodné číslo“, vyplňte pole „Iný identifikačný údaj“.

 

Uveďte meno. Ak v úradnom styku používate viacero mien, každé uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo „Pridať meno“.

 

Pridať menoOdobrať meno

Uveďte priezvisko. Ak sa priezvisko skladá z viacerých slov, každé uveďte samostatne v novom poli cez tlačidlo „Pridať priezvisko“. 

 

Pridať priezviskoOdobrať priezvisko
Informácie o právnickej osobe je možné načítať na základe IČO z Registra právnických osôb pomocou tlačidla „Načítať údaje z RPO“.

Uveďte identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené v tvare napr. 85104223 (bez uvedenia medzier).

Pre automatické predvyplnenie polí z údajov Registra právnických osôb musí byť vyplnené IČO.

 

Uveďte iné identifikačné číslo, napr. číslo inej evidencie, do ktorej ste zapísaný v zahraničí.

Uveďte názov alebo obchodné meno vrátane dodatku označujúceho právnu formu, napr. Alfa, a.s.

Uveďte označenie podniku alebo organizačnej zložky, ak konanie súvisí s jej činnosťou.

 

Uveďťe názov štátu.

Uveďte názov štátneho orgánu alebo právnickej osoby, ktorá koná za štát.

 

Uveďte identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené v tvare napr. 85104223 (bez uvedenia medzier).

Pridať typ subjektuOdobrať typ subjektu
1/1
Podanie podáva

Označte právne postavenie podávajúceho. V prípade, ak sa jedná o zástupcu alebo inú osobu, pomenujte aké má právne postavenie, resp. o aký druh zástupcu ide.

 

Pomenujte druh zástupcu.

Vypíšte, aké právne postavenie ma iná osoba.

V prípade, ak je v konaní označenom príslušnom spisovou značkou viac účastníkov, uveďte poradové číslo účastníka v súdnom konaní.

 

 

B) Uveďte čoho sa podanie týka a čo sa ním sleduje (Predmet podania)
Predmet návrhu podania (toto pole môže obsahovať maximálne 500 znakov) *
Odôvodnenie podania *

Vyberte jednu z možností, či predmet a odôvodnenie návrhu podania priložíte ako samostatnú prílohu, alebo ju uvediete vo voľnom textovom poli, ktoré je súčasťou tohto formulára.

 

 

Výberom tejto voľby potvrdzujete, že súčasťou tohto podania sú aj skutočnosti uvedené v prílohe.

 

 

Ak si vyberiete túto možnosť, nepridávajte prílohu, ktorej obsahom je odôvodnenie podania.

 

Odôvodnenie podania (toto pole môže obsahovať maximálne 7000 znakov) *

Popíšte odôvodnenie návrhu podania. V prípade, ak pole presahuje 7000 znakov, je potrebné celé znenie tohto poľa pridať ako  prílohu. 

 

C) Návrh rozhodnutia
Návrh rozhodnutia *
 

Výberom tejto voľby potvrdzujete, že súčasťou tohto podania sú aj skutočnosti uvedené v prílohe.

 

 

Ak si vyberiete túto možnosť, nepridávajte prílohu, ktorej obsahom je návrh rozhodnutia.

 

Návrh rozhodnutia (toto pole môže obsahovať maximálne 7000 znakov) *

Popíšte návrh rozhodnutia. V prípade, ak pole presahuje 7000 znakov, je potrebné celé znenie tohto poľa pridať ako  prílohu. 

D) Označenie miesta, dátumu a podávajúceho
V prípade, že chcete zaslať formulár v listinnej podobne, vyplňte nasledovné polia:

Uveďte meno a priezvisko, názov prípadne iné označenie podávajúceho.

E) Prílohy
(Zoznam príloh vo formulári je aktualizovaný po každej zmene v sekcii “Prílohy” úvodnej obrazovky podania, kde je možné prílohy pridávať, podpisovať a poprípade odstraňovať. Samotný formulár neobsahuje funkcionalitu na pridanie alebo odstránenie príloh.)
Por. číslo
Názov prílohy
Názov súboru prílohy
Spôsob doručenia
PridaťOdobrať
Čakajte prosím