Portál Rozvoj elektronických služieb súdnictva (RESS) zavádza nové a rozvíja existujúce verejné elektronické služby súdnictva využitím údajov zo súčasných systémov, s prihliadnutím na vybudovanie technickej infraštruktúry videokonferencií a vybudovaním univerzálneho bezpečného úložiska súdov.

Hlavnými službami portálu sú:

  • podávanie návrhov na začatie súdneho konania a iných písomností (portál eŽaloby)
  • poskytovanie informácií z elektronického súdneho spisu účastníkom konania
  • elektronický denník súdnych znalcov, prekladateľov a tlmočníkov
  • centrálna evidencia exekúcií
  • videokonferencie - zabezpečenie vzdialenej videokomunikácie účastníkov konaní, sprístupnenie priebehu súdneho pojednávania vzdialeným tretím stranám online, poskytovanie videokonferečných služieb súdnictva
  • zverejňovanie súdnych rozhodnutí a ďalších informácií (portál InfoSúd)
  • poskytovanie informácií z registrov znalcov, tlmočníkov, prekladateľov, dražobníkov, exekútorov, notárov, advokátov, mediátorov, rozhodcovských súdov, probačných a mediačných úradníkov

Používateľské príručky