Informácie o plánovaných odstávkach nájdete v sekcii „Aktuálne témy" - „Plán technických odstávok"

_________________________________________________________________________

 

 

Popis modulu Elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa

S účinnosťou od 1. januára 2016 bola zákonom č. 390/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov bola pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov zapísaných v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vytvorená možnosť viesť denník aj prostredníctvom programových a technických prostriedkov schválených ministerstvom, tzv. elektronický denník.

Prihlasovacie údaje pre vstup do elektronického denníka Vám boli zaslané poštou. V prípade, že disponujete elektronickým občianskym preukazom (eID), bola Vám vytvorená možnosť prihlásiť sa do elektronického denníka práve prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

Ak Vás pri prvom prihlásení aplikácia nevyzve na zmenu hesla, môže ísť o bezpečnostný problém. Nepokračujte v prihlasovaní a kontaktujte odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti MSSR na adrese znalec@justice.sk, budú Vám vygenerované a zaslané nové prihlasovacie údaje.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v najbližších dňoch na svojom webovom sídle sprístupní príručku k elektronickému denníku. Zároveň budú v prvej polovici kalendárneho roka 2016 prebiehať školenia vo veci vedenia elektronického denníka.

Znalec, tlmočník a prekladateľ zapísaný v zozname je od 1. júla 2016 povinný viesť priebežne o svojich úkonoch denník v elektronickej podobe prostredníctvom programových a technických prostriedkov schválených ministerstvom a zodpovedá za správnosť zapisovaných údajov. Od 1. júla 2016 nebude možno viesť denník v listinnej podobe.

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo ustanoví podrobnosti o vedení denníka a lehotách a postupe, ktorým sa vykonáva zápis údajov do denníka.

Elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa je jedným z modulov projektu Rozvoj elektronických služieb súdnictva – Informačný systém Elektronických služieb súdnictva (RESS – IS ESS). Modul pokrýva požadovanú funkcionalitu pre výkon znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti.

Čo umožňuje modul:

 • priebežné vedenie evidencie o úkonoch znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti,
 • zadanie požiadavky na vykonanie úkonu znaleckej, tlmočníckej alebo prekladateľskej činnosti,
 • evidovanie a zasielanie vyjadrenia znalca, tlmočníka alebo prekladateľa k požiadavke,
 • odoslanie úkonu znaleckej, tlmočníckej alebo prekladateľskej činnosti zadávateľovi, prípadne i do centrálneho úložiska poskytnutého Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky,
 • zjednodušenie vyhotovenia vyúčtovania úkonu znaleckej, tlmočníckej alebo prekladateľskej činnosti.

Pre koho je určený modul:

 • znalca, tlmočníka alebo prekladateľa
 • zadávateľa súd alebo iný orgán verejnej moci,
 • zadávateľ, ktorý je subjektom verejnej správy a jeho rozpočet tvorí rozpočet verejnej správy alebo je podnikom štátnej správy alebo podnikom územnej samosprávy,
 • iného zadávateľa - fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

Čo potrebujeme na využívanie služieb modulu:

 • internetové pripojenie a prístup na internet
 • prihlasovacie údaje do modulu alebo občiansky preukaz s čipom (eID) a čítačku spolu s nainštalovaným príslušným softvérom

Vstup do denníka znalca, tlmočníka a prekladateľa. 

Pred vstupom si, prosím, prečítajte príručku Postup prihlásenia do EDZ.